www.glosmilicza.pl

:: Wójt nie złamał prawa
Wiadomość dodana przez: jsl (2012-05-07 08:51:01)

Nadzór prawny wojewody orzekł, że wójt Ignacy Miecznikowski w swoim oświadczeniu majątkowym za 2002 rok nie musiał wykazywać, iż był prokurentem spółki „Kojan” w Ścinawie, ponieważ na dzień 31 grudnia 2002 roku funkcji tej już nie pełnił. Natomiast w przypadku pełnienia przez wójta funkcji prezesa spółki „Darwit” w Dzierżoniowie na przełomie 2002/2003 r. nadzór wojewody nie będzie wszczynał postępowania wyjaśniającego w sprawie ewentualnego naruszenia ustawy antykorupcyjnej, gdyż dotyczy ona zakończonej już kadencji 2002-2006, a karą mogłaby być tylko utrata mandatu przez wójta w tym okresie.W Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), dostępnym również w Internecie, Ignacy Miecznikowski figuruje jako prokurent spółki „Kojan” w okresie od 24 maja 2002 r. do 2 lipca 2004 r. Tymczasem 19 listopada 2002 r. został zaprzysiężony na wójta gminy Cieszków i zgodnie z prawem nie mógł jednocześnie pełnić funkcji pełnomocnika spółki prawa handlowego. Ponadto w swoich oświadczeniach majątkowych za lata 2002-2004 wójt nie zamieścił informacji o sprawowaniu funkcji prokurenta.

Na bazie tych faktów w marcu tego roku gazeta samorządowa gminy Milicz zarzuciła wójtowi gminy Cieszków, że nie ujawniając tych informacji w oświadczeniach majątkowych poświadczył nieprawdę, co stanowi przestępstwo.

O sprawie szeroko informowaliśmy w artykule „Wójt na celowniku”, opublikowanym w naszej gazecie 2 kwietnia. Ignacy Miecznikowski wyjaśniał w nim wówczas, że tuż po wygraniu przez siebie wyborów na wójta w 2002 r. złożył na ręce właścicieli spółki rezygnację z funkcji prokurenta spółki, a spółka 23 grudnia skierowała do KRS wniosek o jego wykreślenie z rejestru. Do wykreślenia z KRS jednak nie doszło, bowiem wniosek zawierał błędy formalne, a właściciele spółki, która była już w fazie likwidacji, naprawili błąd dopiero w 2004 r. Jak wyjaśniał wójt, od momentu złożenia rezygnacji nie pełnił już funkcji prokurenta w spółce „Kojan”. W specjalnym oświadczeniu, wydanym na tę okoliczność, potwierdzili to także właściciele spółki.

Zwróciliśmy się również do nadzoru prawnego wojewody, pytając czy i w jakim zakresie wójt złamał prawo. Pod wpływem naszych zapytań nadzór prawny rozpoczął badanie tej sprawy. Na podstawie zebranych informacji nadzór prawny wojewody stwierdził, że wójt Miecznikowski nie popełnił błędu, nie podając w swoim oświadczeniu majątkowym za 2002 r. informacji o pełnieniu funkcji prokurenta w spółce „Kojan”. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 24h ust. 5) oświadczenie majątkowe winno wykazywać stan faktyczny na 31 grudnia danego roku, a wójt Miecznikowski 31 grudnia 2002 r. nie pełnił już funkcji prokurenta, więc nie musiał tego faktu wykazywać. Nadzór prawny wojewody odniósł się także do wpisu widniejącego w KRS, stwierdzając, że skoro wójt Miecznikowski faktycznie nie pełnił już funkcji prokurenta, wpis ten, wynikający z nieskuteczności wniosku spółki o jego wykreślenie, nie może stanowić podstawy do żądania od wójta, by w oświadczeniu majątkowym wykazywał, że nadal jest prokurentem. Innymi słowy, wpis nie jest istotny, skoro wójt nie pełnił już funkcji prokurenta.

W KRS wójt Ignacy Miecznikowski figuruje również jako prezes spółki „Darwit” w Dzierżoniowie w okresie od 15 listopada 2002 r. do 22 stycznia 2003 r., czyli niewiele ponad 2 miesiące, co również nie znalazło odzwierciedlenia w oświadczeniach majątkowych za lata 2002-2003. W naszym artykule „Wójt na celowniku” Miecznikowski wyjaśniał, że funkcji prezesa faktycznie nie sprawował, bowiem po wygraniu wyborów na wójta złożył 12 listopada 2002 r. pisemną rezygnację, a wpisy w KRS stanowią efekt czasowego poślizgu – 15 listopada wpisano go do KRS w oparciu o wcześniej złożony wniosek, a 22 stycznia wykreślono w oparciu o wniosek złożony 12 listopada.

Na pytania naszej gazety dotyczące sprawowania przez wójta funkcji prezesa spółki „Darwit” nadzór prawny wojewody poinformował nas, że wojewoda nie będzie wszczynał postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, ponieważ dotyczy to kadencji z lat 2002–2006. „W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem z mocy prawa mandatu wówczas sprawowanego przez pana Ignacego Miecznikowskiego postępowanie takie byłoby bezprzedmiotowe. W ocenie organu nadzoru przewidziana w tej ustawie sankcja wygaszenia mandatu (w art. 5 ust. 1 pkt. 3) może być zastosowana wyłącznie w tej kadencji, w trakcie której doszło do naruszenia zakazu” – uzasadnia nadzór prawny wojewody. Poinformowano nas również, że wójt nie miał obowiązku wykazywania w oświadczeniu majątkowym, że jego żona pełniła funkcję prezesa spółki prawa handlowego „Darwit” w okresie od 22 stycznia 2003 r.
do 27 kwietnia 2007 r.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4297