www.glosmilicza.pl

:: Budżet przyjęty
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-02-05 10:20:46)

Radni Rady Powiatu w Miliczu na sesji w czwartek 29 stycznia zdecydowaną większością głosów uchwalili budżet powiatu na 2015 rok. Projekt budżetu był na sesji mocno krytykowany przez trójkę radnych opozycyjnych - Dorotę Folmer, Pawła
Wybierałę i Piotra Zajiczka.

Planowane dochody powiatu w 2015 roku miałyby wynieść 61 mln 61 tys. zł, a wydatki 59 mln 626 tys. zł. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, ale z zastrzeżeniami. Chodzi o zapisanie w dochodach budżetu aż 12 mln 248 tys. zł ze sprzedaży mienia powiatu, podczas gdy w ostatnich 5 latach powiat sprzedał mienie za 1 mln zł. To właśnie ze sprzedaży mienia powiat miałby uzyskać pieniądze na inwestycje drogowe, na które zaplanowano 13 mln 184 tys. Powiat chciałby sprzedać m.in. mienie po Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach, Dom Dziecka w Sułowie oraz działki przemysłowe na ul. Powstańców Wlkp. w Miliczu. Jak mówiła skarbnik powiatu Halina Witkowska, po wyborach samorządowych pojawiła się szansa na zbycie powiatowego mienia. – Po zmianie opcji politycznych w samorządach stworzył się przyjazny klimat do dokonania podziału nieruchomości po byłym szpitalu wojewódzkim w Krośnicach. Podział tej działki jest niezbędny, gdyż składa się ona z 13 nieruchomości położonych na jednej działce o pow. aż 5 ha, co znacząco utrudnia znalezienie nabywcy na tak dużą nieruchomość – wyjaśniała skarbniczka. Jak dodała, wójt gminy Krośnice Andrzej Biały na piśmie zadeklarował, że gmina w tym roku planuje przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłym WSN.

Sprzedaż mienia jest nierealna
Projekt budżetu powiatu mocno krytykowali radni opozycyjni: Dorota Folmer (MWS) oraz Paweł Wybierała i Piotr Zajiczek (DŚ XXI). Radny Zajiczek wskazywał, iż Zarząd Powiatu zaplanował w projekcie nierealne dochody ze sprzedaży mienia w wys. ponad 12 mln zł, gdyż tylko dzięki temu budżet powiatu zmieści się w indywidualnym wskaźniku zadłużenia. Radny DŚ XXI przypominał, że rok temu Zarząd Powiatu również dokonał tego samego manewru, by w maju 2014 r. w zmianach budżetu zmniejszyć planowane pozyskanie dochodów ze sprzedaży mienia z 13 do 5 mln zł. – Nie rozumiem po co stosujemy takie manewry, gdyż w przyszłym roku powiat i tak czeka plan naprawczy. Uważam, że na początku nowej kadencji powinniśmy urealnić budżet bez sztucznie nadmuchanych dochodów ze sprzedaży majątku i opracować plan naprawczy finansów. Gmina Cieszków rok temu zastosowała plan naprawczy i dzisiaj jest w całkowicie innej sytuacji finansowej – mówił radny Zajiczek, który przekonywał, że plan naprawczy finansów powiatu nie jest niczym strasznym. – Ja będę głosował przeciwko uchwaleniu tego budżetu, bo kwota ze sprzedaży majątku jest nierealna i my wszyscy o tym wiemy – uzasadniał radny.
Nie mniej krytyczna wobec budżetu na 2015 rok była radna Dorota Folmer z MWS. – To jest dziewiąty budżet, który będę uchwalać jako radna i pierwszy, do którego mam tak wiele zastrzeżeń – mówiła radna MWS wskazując, iż według niej powiat nie ma podstawy prawnej do sprzedaży mienia poszpitalnego w Krośnicach. Radna mówiła, że w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wystąpiła do Zarządu z wnioskiem o przekazanie dokumentów potwierdzających, że powiat może swobodnie gospodarować darowanym przez województwo na konkretne cele mieniem po WSN. – Niestety, do dnia sesji nie otrzymałam odpowiedzi – mówiła radna Folmer, która podobnie jak P. Zajiczek uważa, że pozyskanie przez powiat ponad 12 mln ze sprzedaży mienia jest nierealne. Radna MWS ostrzegała też, że brak realizacji tych dochodów doprowadzi do zachwiania płynności finansowej powiatu.

Prymitywna zagrywka Zarządu
Najbardziej krytyczny wobec projektu budżetu był były burmistrz, a obecnie radny powiatowy Paweł Wybierała z DŚ XXI. – Projekt uchwały budżetowej w przedstawionej formie nie powinien zyskać niczyjego poparcia, gdyż jest całkowitą fikcją – mówił  P. Wybierała podkreślając, że RIO zwróciło uwagę, iż w budżecie nie można warunkować wykonania inwestycji drogowych od powodzenia sprzedaży mienia. Wybierała mówił też, że powiat nie ma prawa bez zgody Sejmiku Województwa sprzedać mienia poszpitalnego w Krośnicach, tak jak to już zrobił z magazynem w Krośnicach. Z tego to powodu Zarząd Województwa miał się zwrócić do powiatu o zwrot ok. 150 tys. zł pozyskanych ze sprzedaży magazynu. – Ponadto miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie uchwala się w miesiąc i gmina Krośnice najwcześniej będzie mogła uchwalić plan za 12 miesięcy. Także pierwsze przetargi na sprzedaż mienia będzie można realnie ogłosić dopiero na początku 2016 roku – mówił radny DŚ XXI, nazywając sztuczne zawyżenie dochodów ze sprzedaży majątku „prymitywną zagrywką”. – Nie rozumiem dlaczego nowy starosta chce firmować fikcyjny budżet opracowany przez poprzednika. Ma pan szansę, panie starosto, zacząć urzędowanie z czystą kartą – zwracał się do starosty Jana Krzysztofika radny Wybierała.
Wypowiedź radnego Wybierały wicestarosta Władysław Szydełko określił jako „populistyczną i nacechowaną myślami z dawnej kadencji” i przypominał, że poprzednie władze gminy Krośnice ograniczały sposób zagospodarowania majątku poszpitalnego i teraz przy przychylności nowego wójta powiat będzie mógł w końcu to mienie zagospodarować. Wicestarosta zapewniał też radnych, że Sejmik Województwa w niedługim czasie przyjmie uchwałę zezwalającą powiatowi swobodnie dysponować majątkiem poszpitalnym w Krośnicach. Tu zareagował opozycyjny radny Mirosław Drobina z DŚ XXI, były wójt gminy Krośnice, według którego najlepszym rozwiązaniem byłoby przejęcie przez gminę Krośnice przynajmniej części majątku poszpitalnego.
Po ponadgodzinnej dyskusji na sesji wicestarosta Szydełko złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i poddanie pod głosowanie projektu uchwały budżetowej. Przeciwko wnioskowi wicestarosty protestowali radni Piotr Zajiczek i Paweł Wybierała. – Jak tu kończyć dyskusję, jak jest jeszcze dwóch dyskutantów – argumentował radny Zajiczek. – Przecież trwa dyskusja, a ja chciałem złożyć poprawki do budżetu – oburzał się radny Wybierała. Jednak mec. Robert Wrzesiński stwierdził, że wniosek formalny należy przegłosować. W głosowaniu 9 radnych koalicji „Ziemia Milicka” – PSL zdecydowało o zakończeniu dyskusji. Przeciw głosowała trójka radnych DŚ XXI (M. Drobina, P. Wybierała, P. Zajiczek), a D. Folmer z MWS i J. Łabuda z PiS wstrzymali się od głosu.

Budżet przegłosowany
Za przyjęciem budżetu zagłosowało 9 radnych koalicji: Jan Krzysztofik, Marek Warkocz, Grażyna Zalewska-Nowak, Stanisław Szocik, Marcin Goczling („Ziemia Milicka”) oraz Władysław Szydełko, Wanda Wiśniewska, Marek Maciejak i Szymon Lew (PSL). Przeciwko przyjęciu budżetu głosowało 3 radnych opozycyjnych: Dorota Folmer (MWS), Mirosław Drobina (DŚ XXI) i Janusz Łabuda (PiS). W głosowaniu na znak protestu za przerwanie dyskusji o budżecie nie wzięli udziału Paweł Wybierała i Piotr Zajiczek (DŚ XXI).
Przy głosowaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, który ze względu na przeszacowanie dochodów majątkowych otrzymał negatywną opinię RIO, 9 radnych koalicji głosowało za przyjęciem WPF, a 5 radnych opozycji było przeciwnych.
Pod koniec sesji radna Dorota Folmer oświadczyła, że rozważa złożenie wniosku do RIO o kontrolę w trybie nadzoru przyjętej uchwały budżetowej.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4890