www.glosmilicza.pl

:: Od czerwca więcej za wodę
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-05-07 12:45:01)

Rada Miejska w Miliczu na sesji 29 kwietnia podwyższyła o 20 groszy opłatę za wodę i od 1 czerwca mieszkańcy będą płacić 4,41 zł brutto za 1 m sześc. Radni uchwalili też program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Milicz, na realizację którego przeznaczono w tegorocznym budżecie gminy 100 tys. zł.W sesji uczestniczyło 20 radnych z 21 zasiadających w Radzie; nieobecny był tylko Edmund Bienkiewicz. W sesji wziął udział również burmistrz Piotr Lech, wiceburmistrz Sławomir Strzelecki, sekretarz Dariusz Moczulski, skarbnik Tadeusz Ciesielski, kierownicy wydziałów milickiego magistratu, dyrektor milickiego ZUK-u Mariusz Dąbrowski, a także przewodniczący Rady Powiatu Marek Warkocz, który przysłuchiwał się obradom.

Obecnie mieszkańcy gminy płacą za wodę 4,21 zł brutto (3,90 zł netto + 8 proc. VAT), a dodatkowo uiszczają miesięczny abonament w wys. 2,52 zł brutto. O proponowanej podwyżce ceny wody radni debatowali kilka dni wcześniej, 23 kwietnia, na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, gdzie pozytywnie zaopiniowali wprowadzenie wyższej opłaty. Na sesji ograniczyli się więc tylko do głosowania. Za podwyższeniem opłaty za wodę opowiedziało się 14 radnych, przy 3 głosach przeciwnych (Janusz Juchnowicz, Leszek Żuber i Mariusz Owczarek) i 3 głosach wstrzymujących się (Arkadiusz Tutak, Piotr Boliński i Jan Karpiński). Podwyżka wejdzie w życie 1 czerwca i będzie obowiązywała przez kolejny rok. Bez zmian natomiast pozostała wysokość opłaty abonamentowej.

100 tys. zł dla bezdomnych zwierząt

Kolejne uchwały radni podjęli jednogłośnie. Jedną z nich było przyjęcie gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, która precyzuje zadania i obowiązki gminy w tej materii. Gmina ma m.in. obowiązek odławiać i zapewnić miejsce w schronisku bezdomnym zwierzętom, albo też znaleźć dla nich nowego właściciela. Gmina Milicz nie posiada jednak własnego schroniska, ma natomiast podpisaną umowę ze schroniskiem w Radlinie k. Jarocina, lecz może tam umieścić tylko 13 psów. Gmina podpisała również umowę z gospodarstwem Leszka Rogowskiego z Grabownicy, gdzie znajdą opiekę zwierzęta gospodarskie, jeśli obecny właściciel nie będzie w stanie takiej opieki im zapewnić. Do obowiązków gminy należy także sterylizacja i dokarmianie wolno żyjących kotów. W tym celu spośród chętnych mieszkańców wybrani zostaną tzw. opiekunowie społeczni, których gmina sfinansuje zakup karmy. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami ma być realizowany przez wydział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, milicki ZUK, schronisko, jak również przez chętne organizacje pozarządowe. Na ten cel w tegorocznym budżecie gminy zarezerwowano 100 tys. zł, z czego 24 tys. zł przeznaczono na sfinansowanie pobytu bezdomnych psów w schronisku w Radlinie, 5 tys. zł na sterylizację wolno żyjących kotów, 5 tys. zł na zakup karmy dla tychże kotów, a pozostałe 66 tys. zł stanowi rezerwę m.in. na sfinansowanie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, sfinansowanie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt czy usypianie ślepych miotów.

Na sesji podjęto też uchwały unieważniające 2 decyzje zebrań wiejskich w Nowym Zamku i w Sławoszowicach, gdyż zawarte w nich postanowienia przekraczały kompetencje społeczności wiejskich. W przypadku Nowego Zamku chodziło o postawienie znaku drogowego przy drodze, a w przypadku Sławoszowic o wykonanie podjazdu do prywatnej posesji.

O hali, ścieżkach rowerowych i basenie

Podczas obrad radni mieli szereg pytań do burmistrza Lecha. Janusz Juchnowicz chciał wiedzieć, dlaczego burmistrz popisał umowę na wynajem dla milickich klubów sportowych sali sportowej przy I LO, skoro gmina dysponuje własną halą przy milickim gimnazjum. Tu burmistrz wyjaśnił, że ze względu na zbyt wysokie obłożenie hali przy gimnazjum wiele organizacji sportowych, w tym szkółki piłkarskie, nie miało szans na prowadzenie tam swoich zajęć. – Zainteresowanie obu salami jest tak duże, że i tak dyrektor I LO musiał odmówić kilku klubom – powiedział Lech, dodając, iż wynika to z tego, że do godz. 18 w sali przy I LO ćwiczą siatkarze z liceum, i dopiero po tej godzinie możliwy jest wynajem dla innych klubów.

Mariusz Owczarek z kolei pytał, kiedy rozpoczną się prace porządkowe przy Młynówce. Jak mówił, mieszkańcy ul. Zamkowej skarżą się, że ze względu na zanieczyszczoną Młynówkę w ich komórkach pojawiły się szczury. Burmistrz wyjaśniał, że czyszczenie tego cieku wodnego będzie możliwe dopiero po rozstrzygnięciu przetargu, na ogłoszenie którego wyraziły już zgodę wszystkie podmioty, w tym gmina, które zarządzają Młynówką. Przy okazji dodał też, że na szczury najlepsza jest trutka, więc nie trzeba czekać z wytępieniem gryzoni na oczyszczenie rzeczki. Poparła go kierownik Ewa Bezpałko-Szmigiel z wydziału ochrony środowiska, przypominając, że każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest dwa razy w roku przeprowadzić deratyzację obiektu.

Poruszono też sprawę planowanej budowy 80-kilometrowej ścieżki rowerowej biegnącej przez cały nasz powiat wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, i będącej wspólną inwestycją wszystkich 4 milickich samorządów. Agnieszka Ochowicz pytała, czy inwestycja obejmować też będzie budowę ścieżki między Wszewilkami a Nowym Zamkiem, gdzie z powodu braku poboczy i natężenia ruchu drogowego rowerzyści narażeni są obecnie na duże niebezpieczeństwo. Burmistrz zapewnił, że ten odcinek znajdzie się w projekcie. Natomiast w odpowiedzi na pytanie radnego Owczarka, czy ścieżka będzie też biegła przez wały nad Baryczą, Lech stwierdził, że propozycja jest ciekawa, lecz bardzo kosztowna, gdyż wały nie są przystosowane do tak dużego obciążenia, choć na przyszłość warto o tym pomyśleć.

Burmistrz odpowiadał też na pytania dotyczące inwestycji kanalizacyjnej na terenie gminy, którą wykonuje spółka PGK „Dolina Baryczy”. Jak mówił, roboty zostały już ukończone, a obecnie działania spółki PGK skupiają się na zachęceniu jak największej liczby mieszkańców do podłączenia się do nowo wybudowanej kanalizacji. Burmistrz poinformował też, że nawierzchnia niektórych dróg, w których została położona kanalizacja, będzie poprawiana w ramach gwarancji. Tu Lech wskazał przykład Czatkowic, gdzie drogi wyglądają zdecydowanie gorzej niż przez budową kanalizacji. – Będziemy konsekwentnie egzekwować jakość robót – zapewnił.

Radny Wojciech Wencek dopytywał się natomiast, na jakim etapie są rozliczenia gminy z wykonawcą za kryty basen, który do użytku został oddany już rok temu. Burmistrz poinformował, że z kwoty ponad 13 mln zł gmina musi zapłacić jeszcze ok. 1 mln zł. Z rozliczeniami jest jednak problem, gdyż główny wykonawca robót, wrocławska firma SportHalls, zbankrutował, a gmina rozlicza się obecnie z podwykonawcami robót, co musi potrwać, bo gminni urzędnicy nie dysponują pełną wiedzą, komu i ile trzeba jeszcze zapłacić. – To oznacza, że czekają nas negocjacje i różne ugody – podsumował.

Poruszono też sprawę modernizacji otwartego kąpieliska na Karłowie, które w tym roku po rocznej przerwie znów ma zostać otwarte, przy czym burmistrz chciałby przeznaczyć z budżetu gminy 300 tys. zł na najpilniejsze roboty. Radny Juchnowicz wskazywał, że kąpielisko jest własnością gminnej spółki OSiR, i dziwił się, że burmistrz chce je modernizować z budżetu gminy. – To chyba jakieś przekłamanie – powiedział. Burmistrz zaprzeczył, podtrzymując chęć zmodernizowania kąpieliska z budżetu gminy. – Płatnikiem będzie gmina, jeśli Rada Miejska podejmie taką decyzję – podkreślił.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4925