www.glosmilicza.pl

:: Kuratorium odmawia wydania opinii
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-08-20 14:47:25)

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu odmówiło staroście Janowi Krzysztofikowi wydania opinii o odwołaniu ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu Grażyny Kmiecik. Zdaniem Kuratorium nieprawidłowości wskazane przez Zarząd Powiatu we wniosku nie wyczerpują znamion przypadku szczególnie uzasadnionego, na który powołując się można w trakcie trwania roku szkolnego odwołać z funkcji dyrektora.Artykuł 38 ustawy o systemie oświaty reguluje, że organ prowadzący jednostki oświatowej może po zakończeniu roku szkolnego, a więc z dniem 31 sierpnia, odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przypadku ustalenia negatywnej oceny jego pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań. Natomiast chcąc „w przypadku szczególnie uzasadnionym” zwolnić nauczyciela z funkcji dyrektorskiej w trakcie roku szkolnego, a więc w okresie od 1 września do 31 sierpnia, Zarząd musi zasięgnąć opinii kuratora oświaty.

W uzasadnieniu do wniosku o odwołanie dyrektor Kmiecik Zarząd Powiatu stwierdził m.in., że dyrektor Kmiecik dopuściła się rażącego naruszenia zasad gospodarki finansowej w prowadzonej przez siebie placówce, gdyż przez 4 lata (2010-2014) wpisywała do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) zawyżoną, fikcyjną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w łącznej liczbie 559 dzieci, podczas gdy dzieci te nie były objęte wczesnym wspomaganiem. W roku szkolnym 2010/2011 PCEiPP wykazało 48 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Rok później już 106, dwa lata później – 167, by w roku szkolnym 2013/2014 wykazać aż 238 dzieci. W sumie przez wprowadzenie do systemu zawyżonej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem powiat otrzymał ponad 2 mln zł nienależnej subwencji oświatowej i teraz wisi nad nim groźba zwrotu tej kwoty. W uzasadnieniu swojego wniosku Zarząd Powiatu pisze, „że nie może ufać dyrektorowi, który podejmuje tak lekkomyślne i nieodpowiedzialne decyzje rodzące konsekwencje finansowe i prawne”. Zarząd zarzucił też dyrektor Kmiecik m.in. zwiększenie liczby etatów pracowników administracji bez zgody i wiedzy organu prowadzącego, a także powołał się na wyniki kontroli prowadzonej przez powiat w PCEiPP od kwietnia do maja 2015 r. w zakresie gospodarki finansowej i spraw pracowniczych.

W odpowiedzi na pismo starosty milickiego organ nadzoru pedagogicznego, jakim jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, stwierdził, że opisany przypadek nie wyczerpuje znamion „przypadku szczególnie uzasadnionego”, a co za tym idzie brak jest podstaw do wydania przez kuratora opinii o odwołaniu nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Zapytany przez nas starosta Jan Krzysztofik odpowiedział, że dyrektor Grażyna Kmiecik dalej sprawuje swoje obowiązki i póki co nie została zwolniona z funkcji. – Ostateczną decyzję o ewentualnym zwolnieniu dyrektor PCEiPP Zarząd Powiatu podejmie kolegialnie do końca sierpnia – mówi starosta Jan Krzysztofik.

Tymczasem o pobraniu zawyżonej subwencji oświatowej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu stało się głośno za sprawą posła Prawa i Sprawiedliwości Jacka Świata, który złożył w tej sprawie interpelację poselską do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Poseł w interpelacji pyta, dlaczego Ministerstwo do tej pory nie podjęło żadnych działań w tej sprawie, czy zawiadomiło Prokuraturę oraz Najwyższą Izbę Kontroli, a także jakie działania zamierza podjąć Minister, by wyjaśnić sprawę nienależnie pobranej dotacji.

Starosta Krzysztofik przyznał, że poseł w tej sprawie skierował także pytania do Starostwa i otrzymał na nie odpowiedzi. Jak informuje starosta, ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej do Starostwa do tej pory nie dotarły jakiekolwiek pisma traktujące o nienależnie pobranej przez powiat subwencji oświatowej.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=4971