www.glosmilicza.pl

:: PINB nakazał wstrzymać pracę spalarni
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-11-05 10:06:24)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Roman Wnuk 16 września wydał postanowienie nakazujące spółce Eco-ABC z Bełchatowa wstrzymać użytkowanie przyszpitalnej spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Miliczu. Spółka Eco-ABC ma możliwość złożenia w PINB do końca grudnia dokumentów umożliwiających zalegalizowanie samowolnie przebudowanej instalacji.Spółka Eco-ABC, chcąc zalegalizować spalarnię do końca grudnia, powinna złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 6 niezbędnych dokumentów. Są to: opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów, zwięzły opis techniczny, ekspertyza techniczna oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, które spółka Eco-ABC bez problemu może przedłożyć. Natomiast dużym problemem dla właściciela spalarni będzie przedstawienie dwóch pozostałych dokumentów: zaświadczenia burmistrza gminy Milicz o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenia środowiskowego. PINB poinformował właściciela spalarni, że w przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w terminie lub dalszego użytkowania spalarni mimo nakazu wstrzymania jego pracy, nakaże przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Przypomnijmy, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu Roman Wnuk już raz, 27 sierpnia 2014 r., nakazał bełchatowskiej spółce rozbiórkę instalacji zamontowanych poza obrysem budynku spalarni. Instalacjami, które inspektor nakazał rozebrać Eco-ABC były: węzeł do załadunku odpadów, komora dopalania gazów wraz z metalową estakadą, schładzacz spalin, filtr z dozownikiem węgla aktywnego, wentylator, wieża mycia mokrego spalin, wykraplacz spalin, emitor spalin (komin) o wysokości 24 m oraz kontener monitoringu spalin. Ostatecznie po kilku odwołaniach Eco-ABC. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu 18 czerwca 2015 r. unieważnił decyzję wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Miliczu, orzekając, że decyzja PINB była wydana z rażącym naruszeniem przepisów (art. 156 KPA). Wojewódzki Inspektor stwierdził bowiem, że samowolne roboty wykonane przez Eco-ABC w spalarni w Miliczu nie były budową nowego obiektu, a jego przebudową. Inspektor Wnuk powinien wg DWINB jedynie ustalić, czy roboty zostały wykonane w sposób poprawny pod względem techniczno-budowlanym. Zdaniem DWINB, w przypadku robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu budowlanego PINB powinien skupić się jedynie na „fizycznym kształcie” tych robót, a nie na ocenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jak wskazał DWINB, na temat sposobu użytkowania spalarni po rozbudowie PINB może się wypowiedzieć w odrębnym postępowaniu.

Dlatego też 3 miesiące po tej decyzji inspektor Wnuk wszczął odrębne postępowanie, nakazując spółce Eco-ABC wstrzymanie użytkowania spalarni. Jak nas poinformowali mieszkańcy domków jednorodzinnych z osiedla przy szpitalu, Eco-ABC mimo nakazu cały czas użytkuje spalarnię. Wszystko wskazuje więc na to, że właściciele bełchatowskiej spółki uznali, iż nie będą w stanie przedstawić dokumentów oczekiwanych przez inspektora Wnuka i ponownie będą dochodzić swoich racji na drodze administracyjno-odwoławczej, a w końcowym efekcie pewnie i na drodze sądowej. Pełnomocnik spółki Eco-ABC podczas kontroli PINB 25 sierpnia, przedstawił inspektorowi Wnukowi swoją interpretację, że wraz z modernizacją instalacji spalarni, nie doszło do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w związku z czym spółka Eco-ABC nie musiała nikomu zgłaszać zmiany sposobu użytkowania obiektu. Zdaniem pełnomocnika spółki „zmodernizowana i unowocześniona” spalarnia może być dalej użytkowana przez właściciela zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5001