www.glosmilicza.pl

:: Radny kontra dyrektor CETS
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-03-09 09:56:04)

Burzliwa wymiana zdań pomiędzy wójtem Andrzejem Białym, dyrektorem CETS Krystianem Okoniem a radnym Jackiem Skrzypczykiem zdominowała sesję Rady Gminy Krośnice w piątek 3 marca. Radny z Łaz krytykował działalność CETS-u, z czym nie zgadzali się wójt, dyrektor oraz zabierający głos sołtysi.

Najwięcej czasu podczas sesji poświęcono dyskusji nad organizacją zajęć kulturalnych w gminie. Temat wywołał radny Jacek Skrzypczyk z Łaz, który zapytał wójta Andrzeja Białego, jak wygląda organizowanie przez CETS zajęć na wsiach, z wyłączeniem Krośnic i Bukowic. Wójt odpowiedział, że nowy dyrektor CETS Krystian Okoń zatrudnił na zlecenie dwie animatorki, które regularnie raz lub dwa razy w miesiącu prowadzą zajęcia z dziećmi w Suliradzicach, Łazach, Wąbnicach, Pierstnicy, Lędzinie i Starej Hucie. Radny Jacek Skrzypczyk zarzucił dyrektorowi Okoniowi i wójtowi, że nie mają spójnego planu na działalność CETS i że zbyt mało wydarzeń oraz cyklicznych zajęć organizowanych jest w samych wsiach. Radny wskazywał, że działalność kulturalną na wsiach prowadzą głównie sołtysi i rady sołeckie. Ze zdaniem radnego nie zgodziło się jednak troje sołtysów, którzy zabrali głos na sesji. Anna Rudkiewicz z Lędziny, Zbigniew Kołodziej z Suliradzic i Józef Sowiński z Pierstnicy chwalili CETS za organizację zajęć dla dzieci także w świetlicach poza Krośnicami i Bukowicami. Z twierdzeniem radnego Jacka Skrzypczyka nie zgadzał się także dyrektor CETS Krystian Okoń. Radny z Łaz nie dał się jednak przekonać i stał na stanowisku, że po zmianie kierownictwa w CETS, nic w tej jednostce nie zmieniło się na lepsze.

Przebudują świetlicę?
11 obecnych na sesji radnych głosowało też nad projektami uchwał. Radni dokonali m.in. zmian w gminnym budżecie na 2017 rok. Zabezpieczono 95 tys. zł na przebudowę świetlicy w Luboradowie. Z tej kwoty 30 tys. zł miałoby wynosić dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, 10 tys. zł z funduszu sołeckiego Luboradowa, a reszta 55 tys. zł to wkład własny gminy Krośnice. Inwestycja zostanie przeprowadzona pod warunkiem pozyskania przez gminę dofinansowania zewnętrznego z Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto do budżetu wpisano kwotę 14,8 tys. zł na opracowanie dokumentacji budowy drugiego odcinka chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Policach. Za zmianami w budżecie zagłosowało 10 radnych. Jedyny przeciw głosował radny Jacek Skrzypczyk.
Radni przyjęli ponadto jednogłośnie Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Program zakłada m.in. organizowanie grup wsparcia i prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-konsultacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie. Zgodnie z przyjętym programem wójt do 31 marca każdego roku jest zobowiązany przekazać Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
Radni przyjęli także jednogłośnie projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, który zakłada, że w Bukowicach, Krośnicach i Kuźnicy Czeszyckiej funkcjonować będą 8-letnie szkoły podstawowe. Przegłosowano także plany pracy komisji Rady Gminy Krośnice. Np. komisja rewizyjna skontroluje funkcjonowanie basenu Krośnicka Przystań za 2016 rok.
Fatalna droga w Wąbnicach
W sprawach różnych radny Krzysztof Skrzypczyk dopytywał się, w jaki sposób gmina pozyska w Policach prywatny teren pod budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej. Zajmujący się inwestycjami kierownik Jarosław Krzywiński odpowiedział, że teren prywatny pod chodnik zostanie zgodnie z prawem wywłaszczony i wykupiony.
Z kolei sprawę fatalnego stanu dróg w Wąbnicach poruszył sołtys Wąbnic Mieczysław Jerzak. Sołtys mówił o wielkich dziurach w drodze powiatowej prowadzącej do Wąbnic oraz o makabrycznym stanie dróg gruntowych po zimie.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5231