www.glosmilicza.pl

:: Rewident sprawdzi dotacje dla MSPDiON
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-05-18 09:30:31)

Biegły rewident z Wrocławia sprawdzi, czy dotacje przekazywane przez powiat milicki i gminę Milicz Milickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w latach 2012-2013 były przez stowarzyszenie wydawane prawidłowo. Chodzi tu o kwotę wydatków na 1,4 mln zł zakwestionowanych przez Urząd Kontroli Skarbowej podczas kontroli przeprowadzonej w milickim stowarzyszeniu. Po kontroli przeprowadzonej w MSPDiON Urząd Kontroli Skarbowej (UKS) wykazał, że w 2013 r. stowarzyszenie błędnie wydatkowało część subwencji oświatowej otrzymanej od powiatu milickiego oraz od gminy Milicz. UKS zakwestionował wydatki, jakie stowarzyszenie przeznaczyło na pensje dla pracowników administracyjnych i technicznych oraz na podróże służbowe. UKS stwierdził, że wydatki te nie powinny być pokrywane z subwencji oświatowej, która przeznaczona była na realizację zadań Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego prowadzonego przez MSPDiON z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. W sumie zakwestionowana kwota wynosi 1,4 mln zł, z czego 1 mln 63 tys. zł pochodzi od powiatu milickiego, a 337 tys. zł od gminy Milicz. 
O wynikach kontroli UKS poinformował oba samorządy milickie, które przekazywały dotacje, zastrzegając, że decyzja w zakresie prawidłowości rozliczenia dotacji pozostaje w gestii tych samorządów, a nie UKS-u. 
Jak nas poinformował burmistrz Piotr Lech, oba samorządy postanowiły powołać biegłego rewidenta, by sprawdził prawidłowość rozliczeń dotacji oświatowych, jakie zostały przekazane MSPDiON w latach 2012-2013. – Zdecydowaliśmy, że konieczne jest przeprowadzenie kontroli wydatków przez biegłego rewidenta, bo wyniki kontroli UKS nie są dla nas wiążące – dopowiada burmistrz Lech, dodając, iż zadanie to zlecono renomowanemu biegłemu rewidentowi z Wrocławia. 
Burmistrz informuje też, że jeśli biegły potwierdzi ustalenia Urzędu Kontroli Skarbowej, gmina wystąpi do Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych o zwrot nieprawidłowo wydanej dotacji. Jeśli MSPDiON odmówi, sprawa zostanie skierowana do sądu. Wcześniej deklarację o wystąpieniu do MSPDiON o zwrot nienależnie wydanej dotacji złożył też starosta milicki Krzysztof Osmelak.
– Istotą tej sprawy jest to, że otrzymane dotacje nie były wydatkowane poprawnie, czyli nie były wydatkowane na potrzeby dzieci – podkreśla burmistrz. 
(gra)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5259