www.glosmilicza.pl

:: Na co Krośnice wydają pieniądze
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-04-19 10:26:31)

W 2017 roku wydatki gminy Krośnice wyniosły 40,9 mln zł. Najwięcej, bo blisko po 12 mln zł, wydano na oświatę i pomoc społeczną. Funkcjonowanie Urzędu Gminy kosztowało 3,2 mln zł, GOSiR-u - 3 mln zł, a CETS 1,1 mln zł. Na inwestycje przeznaczono 4,1 mln zł.

Gmina Krośnice w 2017 roku miała dochody w wys. 42 mln 141 tys. zł, co dało wykonanie na poziomie 97,16 proc. planu. Dochody własne gminy, a więc wpływy z podatków, opłat i majątku gminy, wyniosły 19 mln 356 tys. zł i były niższe o ponad 1 mln zł w porównaniu z 2016 rokiem. Z tej kwoty najwięcej, bo ok. 10,6 mln zł stanowiły wpływy z podatków, a 5,25 mln zł to udział w podatkach VAT i CIT odprowadzanych przez mieszkańców. Z kolei 1,1 mln zł to zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.
W dochodach własnych tylko 187,3 tys. zł pochodziło ze sprzedaży mienia. Z tej kwoty 138,6 tys. zł uzyskano ze sprzedaży gminnych działek i mieszkań komunalnych, 44,6 tys. zł – ze sprzedaży gminnego autobusu, a 4,1 tys. zł ze sprzedaży drewna.
Dotacje celowe z budżetu państwa m.in. na pomoc społeczną i utrzymanie urzędu wyniosły ok. 12 mln zł. Łączna wysokość dotacji inwestycyjnych to 779,2 tys. zł (446,2 tys. zł na ul. Topolową w Bukowicach i 299,3 tys. zł na drogi gminne w Świebodowie).
Gmina na koniec roku miała niezapłacone przez mieszkańców należności z podatków i innych opłat w wys. ok. 2,2 mln zł. Największa kwota, aż 1,2 mln zł, to zaległości w płatnościach ojców zobowiązanych do płacenia zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Aż 162,6 tys. zł to nieopłacone przez najemców opłaty czynszowe, a 126,6 tys. zł odsetki od opłat czynszowych. W podatkach najwięcej zaległości, 190 tys. zł, dotyczy podatku rolnego, 186,7 tys. zł podatku od nieruchomości od osób fizycznych, a 118,2 tys. zł podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Na drogi, urzędników i oświatę
Wydatki gminy Krośnice w 2017 roku wyniosły 40 mln 931 tys. zł, a więc 97,14 proc. planowanej kwoty. Z tej kwoty 36 mln 753 tys. zł to wydatki bieżące, a 4 mln 177 tys. zł to wydatki na inwestycje.
Na wydatki drogowe przeznaczono kwotę ok. 2,3 mln zł, z czego 1,8 mln zł to wydatki na drogi gminne, a 500 tys. zł na drogi powiatowe. Z dróg gminnych za 768,7 tys. zł wykonano ul. Topolową w Bukowicach, za 622,2 tys. zł – drogę w Świebodowie, a za 96,6 tys. zł ZUK zrobił podbudowy dróg gminnych w Kuźnicy Czeszyckiej i Suliradzicach, Brzostowie, Dąbrowie i Wąbnicach. Ponadto na remonty dróg gminnych wydano 231,4 tys. zł. Z tej kwoty 133,5 tys. zł to uzupełnianie kruszywa i utwardzanie dróg gruntowych wykonywanych przez ZUK, 89,9 tys. zł – łatanie dziur w drogach asfaltowych, a 8,2 tys. zł – odbudowa przepustów.
Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Krośnicach w 2017 roku kosztowało podatników 3 mln 206 tys. zł, z czego na wynagrodzenia wydano 2 mln 332 tys. zł. Kwotę 124,5 tys. zł wydano na diety i prowizje dla sołtysów. Na zakup materiałów i wyposażenia do urzędu wydano 83,7 tys. zł. Z kolei na opłaty za energię, wodę i ogrzewanie urzędu przeznaczono 68,8 tys. zł. Remont korytarza w urzędzie oraz zarwanego sufitu kosztował 24,6 tys. zł. Na zakup usług telefonicznych i internetowych wydano 23,6 tys. zł, na podróże służbowe – 27,5 tys. zł, szkolenia pracowników – 19,5 tys. zł, a na zakładowy fundusz socjalny dla urzędników – 41 tys. zł. Funkcjonowanie Rady Gminy kosztowało 137,3 tys. zł (głównie diety radnych).
Na promocję gminy w 2017 roku wydano 101,3 tys. zł. Z tej kwoty wydano 73,2 tys. zł na usługi, 16,5 tys. zł na materiały promocyjne, 25,6 tys. zł na filmy promocyjne i kampanię w radiu Eska, 15,3 tys. zł na reklamę na portalu społecznościowym, 32,2 tys. zł na promocję w prasie. Ze środków na promocję zakupiono także dwa namioty dla Kuźnicy Czeszyckiej za kwotę 11,5 tys. zł.
Na działalności Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono 280,3 tys. zł. Na remonty remiz i sprzętu wydano 50,4 tys. zł. Za energię elektryczną w remizach zapłacono 16,1 tys. zł. Badania strażaków oraz ubezpieczenie ochotników, budynków i sprzętu kosztowało w sumie 20 tys. zł, a utrzymanie sprzętu, samochodów i budynków remiz – 17,8 tys. zł. Z inwestycji kwotę 7,8 tys. zł przeznaczono na zakup i montaż bramy wjazdowej do remizy w Grabownicy.
Na oświatę wydano łącznie 11,6 mln zł. Z tego funkcjonowanie szkół podstawowych kosztowało 6,8 mln zł, oddziałów gimnazjalnych – 2,3 mln zł, przedszkola w Krośnicach – 447 tys. zł, oddziałów przedszkolnych w Bukowicach i Kuźnicy Czeszyckiej – 568 tys. zł. Na dowożenie uczniów do szkół w 2017 r. wydano 513,9 tys. zł. Funkcjonowanie stołówek szkolnych to wydatek 833 tys. zł, a szkolenia dla nauczycieli to koszt 26,3 tys. zł.
Zrealizowany budżet poszczególnych szkół: ZSiP Krośnice – 3 mln 914 tys. zł (w tym wynagrodzenia 3 mln zł), SP Bukowice – 4 mln 31 tys. zł (w tym wynagrodzenia 3,2 mln zł), SP Kuźnica Czeszycka – 1 mln 967 tys. zł (w tym wynagrodzenia 1,5 mln zł).

6 mln na 500+
Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku gmina przeznaczyła ok. 11,8 mln zł. Z tej kwoty 10,6 mln zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, a gmina z własnych środków przeznaczyła na pomoc społeczną 1 mln 179 tys. zł. Największą kwotę 6 mln zł wydano na świadczenia „500 Plus”. Samo utrzymanie GOPS kosztowało 612 tys. zł. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, rodzicielskie i alimentacyjne wydano 3,57 mln zł. Na zasiłki stałe dla 59 osób wydano 303 tys. zł. Dodatki mieszkaniowe dla 13 rodzin wyniosły 24,5 tys. zł, a zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 200,2 tys. zł.
Na edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 1 mln 461 tys. zł. Najwięcej z tej kwoty, 802 tys. zł, kosztowało utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych to koszt 528 tys. zł, a pomoc materialna dla uczniów to 130 tys. zł.
Koszty gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2017 roku wyniósł 815 tys. zł, w tym 768 tys. zł to usługa wywozu odpadów. Z kolei utrzymanie zieleni przez ZUK kosztowało gminę 238 tys. zł. Na oświetlenie ulic i placów wydano 683 tys. zł, a na zapewnienie schroniska dla bezdomnych zwierząt 9,2 tys. zł.
Budżet CETS wyniósł ok. 1,1 mln zł. Z tej kwoty 897 tys. zł to koszty funkcjonowania instytucji kultury, a 183 tys. zł - bibliotek. Z kolei budżet GOSiR wyniósł ok. 3 mln zł. Dochody GOSiR wyniosły 968,5 tys. zł, resztę do jego funkcjonowania dopłaca gmina.
Inne ciekawsze wydatki: odsetki od kredytów i obligacji – 921,1 tys. zł, dzierżawa budynku Urzędu Gminny od parabanku Magellan – 323,8 tys. zł, rozbiórka czworaka w Dziewiętlinie oraz rozbiórka i wykonanie ogrodzenia betonowego w Bukowicach przez ZUK – 66,6 tys. zł, obsługa prawna – 142 tys. zł, przekształcenie ZUK w spółkę – 34,8 tys. zł, koszt wydawania biuletynu informacyjnego – 2,4 tys. zł, organizacja koncertu Rodacy Rodakom – 5 tys. zł. 
Stan długu gminy Krośnice na koniec 2017 roku wyniósł 28 mln 635 tys. zł. Jest to kwota kredytów i obligacji oraz konieczna do poniesienia w 2019 r. kwota 3 mln 936 tys. zł sprzedaży zwrotnej budynku Urzędu Gminy od firmy Magellan. Na koniec roku gmina Krośnice nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5405