www.glosmilicza.pl

:: WIOŚ wstrzymał działalność spalarni
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-08-09 09:26:47)

W połowie lipca, po dwumiesięcznej kontroli w milickiej spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych, Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wydał decyzję o wstrzymaniu jej działalności. Decyzję wydano z rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że po skutecznym jej doręczeniu pełnomocnikowi strony spalarnia nie powinna pracować do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Jak dowiedzieliśmy się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu, kontrola w spółce Eko ABC w Miliczu była zaplanowana. Rozpoczęła się 10 maja i trwała do 16 lipca. Kontrola dotyczyła sprawdzenia, jak przestrzegane są przepisy ustawy o odpadach, a także przepisy ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz przepisy dotyczące wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 
W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, a spółka Eko ABC odmówiła podpisania protokołu i złożyła do Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu swoje wyjaśnienia, które są teraz analizowane przez Inspektorat. 
W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, w połowie lipca Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję w sprawie wstrzymania działalności w zakresie termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych, z rygorem natychmiastowej wykonalności od dnia następnego po jej skutecznym doręczeniu pełnomocnikowi.
Na tym nie koniec. Jak dowiedzieliśmy się, podczas kontroli w milickiej spalarni uniemożliwiono kontrolerom wykonanie kontrolnych pomiarów emisji do powietrza z instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Za pierwszym razem pomiarów nie przeprowadzono, bo nastąpiła awaria instalacji, natomiast za drugim razem spółka wstrzymała ruch instalacji. Dopiero za kolejnym podejściem kontrolerom udało się wykonać pomiary, które nie wypadły pozytywnie, ale właściciel spalarni zakwestionował je.   
W związku z zakłócaniem kontroli 1 sierpnia Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wysłał do milickiej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę Eko ABC, polegającego na uniemożliwieniu kontrolerom wykonania kontrolnych pomiarów emisji do powietrza z instalacji do termicznego przetwarzania odpadów medycznych i weterynaryjnych w milickiej spalarni. 
– W sprawie zakłócania kontroli przeprowadzanej w zakresie ochrony środowiska nasi policjanci prowadzą już postępowanie sprawdzające. Jeśli okaże się, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wtedy zostanie wszczęte dochodzenie w tej sprawie – informuje nas oficer prasowy KPP Milicz podinsp. Sławomir Waleński. Zgodnie z art. 225 par. 1 kodeksu karnego: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.


Alicja  Szczepańska-Sikorska
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5480