LOGO
Niezależny tygodnik powiatowy gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz
Strona Główna Wiadomości Aktualności PGK Dolina Baryczy połączyła się z ZUK

W sprzedaży od 26.01.2022

IMG

Ostatnie komentarze

Aktualności

PGK Dolina Baryczy połączyła się z ZUK

Bartosz Jakubowski - 2022-01-07 198 👁️ 0 💬
1 / 2
2 / 2

Od nowego roku spółką PGK Dolina Baryczy kierują prezes Sabina Misiak i wiceprezes Mariusz  Dąbrowski

Z dniem 1 stycznia decyzją Rady Miejskiej w Miliczu swoją działalność zakończył Zakład Usług Komunalnych w Miliczu. Od nowego roku realizacja zadań zakładu została formalnie włączona do międzygminnej spółki PGK Dolina Baryczy.

Decyzję o likwidacji zakładu budżetowego ZUK w Miliczu i włączeniu go do spółki PGK Dolina Baryczy Rada Miejska w Miliczu podjęła 13 września 2021r. na wniosek burmistrza Piotra Lecha. – Decyzja burmistrza o skierowaniu pod obrady Rady Miejskiej w Miliczu projektu uchwały o postawieniu w stan likwidacji ZUK i jego konsolidacji z działalnością istniejącej już 15 lat spółki PGK Dolina Baryczy, poprzedzona była wielomiesięcznymi analizami ekonomiczno-prawnymi i rozmowami ze wspólnikami spółki, a ostatecznie radnymi Rady Miejskiej w Miliczu – mówi prezes spółki PGK Sabina Misiak.
Likwidacja ZUK-u i włączenie go do spółki PGK ma w założeniu przynieść wiele korzyści, przede wszystkim dla mieszkańców gminy Milicz, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dodatkowe korzyści płynące z połączenia obu firm to według autorów: zwiększenie zdolności leasingowej i kredytowej spółki PGK, racjonalność wydatkowania pieniędzy, a także samodzielność w staraniu się o dofinansowania z zewnątrz.
Wraz z nowym rokiem spółka PGK Dolina Baryczy przeniosła się z milickiego Rynku do dotychczasowej siedziby ZUK-u przy ul. Osiedle 35 w Miliczu. Dzięki temu zmniejszą się koszty utrzymania spółki. Obecnie pracownicy administracji PGK są w trakcie przeprowadzki do nowej siedziby, co może potrwać do końca stycznia.

Przejęcie pracowników ZUK-u
Od nowego roku wszyscy pracownicy dawnego ZUK-u zostali przejęci przez spółkę PGK Dolina Baryczy, której prezesem zarządu jest Sabina Misiak. Na wniosek burmistrza Piotra Lecha, przy zgodzie pozostałych wspólników spółki, Rada Nadzorcza PGK podjęła 28 grudnia 2021 roku uchwałę o poszerzeniu składu zarządu spółki o wiceprezesa, którym został wieloletni dyrektor milickiego ZUK-u Mariusz Dąbrowski. – Wszyscy pracownicy ZUK-u przeszli do PGK na zasadzie porozumienia przewidzianego w kodeksie pracy. W tym przypadku chodzi dokładnie o przeniesienie całej załogi na warunkach nie gorszych niż mieli w ZUK. Porozumienie określające zasady przejęcia pracowników ZUK było wynegocjowane podczas posiedzeń powołanej w obu zakładach komisji składającej się z pracowników, z różnych wydziałów i członków związku zawodowego Solidarność w łącznej liczbie 12 osób. Komisja ta konsultowała także jednolite teksty i warunki dotyczące Regulaminu pracy, Regulaminu wynagradzania oraz Regulaminu organizacyjnego. Każdy pracownik został pisemnie poinformowany o zmianie pracodawcy na PGK wraz z podaniem warunków przejścia. Zapewniam, że wynagrodzenie żadnego pracownika po przejściu do PGK na pewno nie będzie niższe niż w ZUK – mówi nowy wiceprezes spółki Mariusz Dąbrowski.

120 pracowników PGK
W poniedziałek 3 stycznia w siedzibie PGK przy ul. Osiedle odbyło się spotkanie zarządu spółki i przedstawicieli pracowników z burmistrzem Piotrem Lechem. Burmistrz, który był pomysłodawcą włączenia ZUK do PGK, podkreślił, że konsolidacja zakładów niesie ze sobą perspektywę rozwoju firmy.
Do spółki PGK Dolina Baryczy przeszło 74 pracowników ZUK-u i obecnie PGK zatrudnia 120 pracowników oraz prezesa i wiceprezesa. W strukturze spółki są trzy duże wydziały: wodociągów i kanalizacji, finansowo-księgowy i gospodarki komunalnej oraz samodzielne stanowiska. Dyrektorem wydziału wodociągów i kanalizacji została dotychczasowa kierownik wydziału inwestycji i obsługi klienta PGK Agnieszka Kużaj. Wydziałem finansowo-księgowym kieruje główna księgowa PGK Wioletta Skop, natomiast kierownikiem wydziału gospodarki komunalnej został Jarosław Kołodziej, dotychczasowy kierownik działu komunalnego ZUK.

Jeden rachunek za ścieki i wodę
Najważniejszą zmianą dla mieszkańców, wynikającą z połączenia PGK z ZUK-iem, jest połączenie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej. – Teraz klient, trafiając do naszej siedziby, będzie obsłużony w jednym miejscu zarówno pod względem dostawy wody, jak i odbioru ścieków. Chodzi o podpisanie umów na dostawę wody lub odbiór ścieków, ale także o składanie wniosków o wydanie warunków technicznych podłączenia budynku do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej – informuje prezes PGK Sabina Misiak.
Od nowego roku mieszkańcy gminy Milicz otrzymywać będą jeden wspólny rachunek za wodę i ścieki, wystawiany przez spółkę PGK. Mieszkańcy korzystający jednocześnie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej otrzymywać będą faktury co miesiąc. Natomiast dla mieszkańców, którzy korzystają tylko z sieci wodociągowej, faktury wystawiane będą co 2 miesiące. 
Z uwagi na włączenie do spółki PGK milickiego ZUK-u, który do tej pory zajmował się dostarczaniem i rozliczaniem zużycia wody na terenie gminy Milicz, zmian w przepisach prawa np. w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zmianę lokalizacji siedziby spółki, konieczne jest podpisanie nowych umów. Aktualizacja ta dotyczy ok. 10 tysięcy odbiorców z terenu gminy Milicz. – Ten proces będzie rozłożony w czasie. Będziemy tworzyć harmonogram i informować mieszkańców o podpisywaniu nowych umów. Na pewno nie będziemy na siłę ściągać klientów do naszej siedziby. Umowy do podpisania dostarczać będzie do domów np. za pośrednictwem upoważnionych pracowników spółki czy też Poczty Polskiej. Można też będzie podjechać do naszej siedziby i podpisać umowę w naszym Biurze Obsługi Klienta – mówi wiceprezes PGK Mariusz Dąbrowski. – Niewątpliwie udogodnieniem w zakresie zawierania umów z dotychczasowymi i nowymi klientami będzie organizowanie spotkań w sołectwach – dodaje prezes Sabina Misiak.

Będą nadal utrzymywać drogi
Wraz z połączeniem z ZUK spółka PGK Dolina Baryczy przejęła zadania własne gminy w zakresie bieżącego utrzymywania dróg i zieleni miejskiej. – Nasi pracownicy gospodarki komunalnej robią dziś dokładnie to samo, czym zajmowali się wcześniej w ZUK. Gmina przekazała nam zakres zadań, który jest dokładnie taki sam, jak za czasów ZUK. Nasi pracownicy nadal będą się więc zajmować utrzymaniem czystości, zieleni miejskiej, dróg gminnych, dbaniem o małą architekturę czy też opróżnianiem ulicznych koszy na śmieci – informuje wiceprezes Mariusz Dąbrowski, który bezpośrednio będzie nadzorował w spółce pracę wydziału gospodarki komunalnej. Ponadto gmina będzie też zlecać spółce PGK dodatkowe zadania inwestycyjne. W tym roku będzie to na pewno budowa z kostki brukowej ulicy Makowej w Miliczu czy też wykonanie podbudowy 5 dróg gminnych: w Czatkowicach, Bartnikach, Kaszowie, Karminku i Świętoszynie.
Spółka PGK chciałaby także rozpocząć współpracę z innymi naszymi samorządami, jak gminą Cieszków czy Powiatem Milickim. – Jednak przede wszystkim musimy zabezpieczyć potrzeby drogowe i komunalne gminy Milicz. Jeśli zadania zlecone przez gminę Milicz będą zabezpieczone i będziemy widzieć, że mamy wolne moce przerobowe, to wówczas będziemy rozmawiać z innymi samorządami, np. o utrzymaniu części dróg powiatowych czy zieleni w gminie Cieszków. Dobry przykład takiej współpracy mamy choćby w powiecie trzebnickim, gdzie spółki gminne w Prusicach i Żmigrodzie zajmują się na zlecenie powiatu utrzymaniem dróg powiatowych na swoim terenie – mówi prezes spółki PGK Sabina Misiak. A wiceprezes PGK Mariusz Dąbrowski dodaje: – Logiczne wydaje się, że jeśli nasz ciągnik jedzie na przykład odśnieżyć jezdnię albo wykosić pobocze drogi gminnej w Gołkowie, to może po drodze odśnieżyć czy też wykosić pobocze przy drodze powiatowej z Wszewilek do Sulmierzyc.

Biuro Obsługi Klienta
Nowe biuro spółki PGK Dolina Baryczy przy ul. Osiedle 35 w Miliczu jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15. W Biurze Obsługi Klienta można m.in. składać wnioski dotyczące przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zawierać umowy na dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków, dokonywać zmiany danych w umowach, podać aktualny stan wodomierza, na podstawie którego wystawiony zostanie rachunek, uzyskać informację na temat zaległych i bieżących należności za wodę i ścieki, a także zgłosić do odbioru technicznego wykonane przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne.
Ze spółką można się także kontaktować telefonicznie pod numerami telefonów: 71 38 40 249, 71 38 31 263, 71 38 40 987 lub 71 38 40 868, e-mailem – pisząc na adres bok@pgkdolinabaryczy.pl oraz korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGK – eBOK na stronie internetowej www.ebok.pgkdolinabaryczy.pl.
Wyjątkowo w piątek 7 stycznia siedziba spółki PGK Dolina Baryczy będzie zamknięta, gdyż zarządzeniem prezesa jest to dla pracowników dzień wolny za święto przypadające na sobotę 1 stycznia 2022 roku.

Targowisko Miejskie w Miliczu „Mój Rynek”
Z nowym rokiem administrowanie targowiskiem miejskim w Miliczu zajmuje się PGK „Dolina Baryczy”. – Przypominamy osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym, że wszelkie zapytania lub wnioski co do rezerwacji miejsc handlowych w 2022 roku należy kierować na adres PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o., lub na adresy mailowe dostępne na stronie internetowej Spółki – informuje wiceprezes Mariusz Dąbrowski.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz...

Komentarze

Brak komentarzy do tej publikacji.